Kommunala bolag förgiftar medvetet åkermark – för biogasproduktion

Aftonbladet publicerade i går en ynka liten artikel som snabbt pressades neråt på löpsedeln för att i dag bara återstå som en kvarglömd, ouppmärksammad nyhet. Men det är den största miljöskandalen i svensk historia.

Mats Helmfrid (M) sitter på dubbla stolar

Mats Helmfrid (M) sitter på dubbla stolar

Svenskt Vatten, branschorganisationen för reningsverken – däribland kommunala Lunds reningsverk, betalar företag för att förgifta åkrarna med tungmetaller och miljögifter i form av slam.

Organisationen, i vilken Mats Helmfrid sitter i styrelsen sedan flera år tillbaka, har anpassat godkända värden till en nivå som inte handlar om åkrarna eller livsmedelsproduktion, utan att skapa mark som har så pass höga gränsvärden att marken kan användas till biogasproduktion. Något som händelsevis råkar vara Lund Energis/Kraftringens största projekt just nu.

Vidare måste företagen som anlitas inte följa det ceritifieringstillstånd som reglerar förekomsten av bly, nickel, koppar, krom, zink, kadmium och kvicksilver och alla andra ämnen som förekommer saknar helt värden, trots att det är välkänt att tungmetaller förgiftar marken för generationer och åter generationer.

Men dessvärre finns sannolikt en medvetenhet på regeringsnivå. I Aftonbladets artikel omnämns företaget Näsby Eko AB som ett av företagen som sprider gifter och tungmetaller. Dessa har tidigare nämnts i media vid två tillfällen.

1. I Ystads Allehanda från 2011 fick Sjöbos miljökontor information om att 360 ton rötslam från Hörbys reningsverk – alltså inom Kraftringen/Lunds Energis verkningsområde – skulle spridas på vad man kallade för ”blivande energiskog” i Sjöbo.

Markägaren skulle få mellan 20-25 kronor per ton för att sprida gifterna på sin mark.

Miljökontoret kontaktade Hörby kommun och Näsby Eko AB för att bli varse om innehållet. Hörby menade då att slammet innehöll salmonella; 2009 hade Sjöbo kommun ett stort salmonellautbrott i staden. Orsaken hade man inte lyckats hitta, men länsveterinären Lennart Sjöland bekräftade att rötslam är ”en fullt möjligt smittoväg”.

2. I Sydsvenskans Omkretsen-del från januari i år, 2013, finns en artikel om att Svedala kommun polisanmält Näsby Eko AB för att ha lagrat 480 ton avloppslam på en gård utanför Klågerup.
– Det handlar om stora mängder slam som man inte har tillstånd att hantera på det här sättet. Det är ju inte precis vanlig kogödsel man har dumpat, det är mycket giftigare än så. Och det finns inte ens en ansökan om tillstånd, sa kriminalinspektör Tommy Lindvall.

poisonMen det mest intressanta är miljöhandläggaren Fredrik Nilssons kommentar i ärendet.
– På order av åklagaren gäller sekretess för hela ärendet. Jag kan bara bekräfta att vi har polisanmält det här företaget, sa han.

Näsby Eko AB och dess ende anställde, Bengt Lundström, tar emot 250 kronor per ton för att ta hand om slammet som alltså utöver sju tungmetaller – som entrprenörerna inte är skyldiga att ta prover för att undersöka – helt saknar reglering för de övriga 99,9% av innehållet.

Organisationen ”Ren åker, ren mat” arbetar tillsammans med bland annat Naturskyddsföreningen och Läkare för Miljön som båda kräver att slamspridningen måste upphöra omedelbart.

I en rapport utförd av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin visar att riskerna med slampsridningen är enorm och att de agronomiska nyttorna är ytterst begränsade. I sin kritik av Naturvårdsverkets rapport, där värdena uppenbart satts efter ambitionen att skapa biogas och för reningsverken att billigt och enkelt bli av med sitt slam, skriver Ren åker, ren mat bland annat:

”Detta märks tydligast när det gäller kadmium. Medicinsk kadmiumforskning är överens om att kadmiumhalten i åkerjord, spannmål och njurar inte får öka mer – tvärtom måste den minska. Trots detta medger Naturvårdsverket, att betydligt mer kadmium i slam får tillföras åkermarken än det som förs bort med grödan.”

poison2För att åkermarken inte ska förgiftas för alltid eller för betydande framtid skulle dessutom den tillåtna blyhalten minska med 100 gånger och endast en tredjedel zink kan tillåtas för att uppnå ett hållbart kretslopp.

Ren åker, ren mat gör en jämförelse för att påvisa orimligheten i gränsvärdena:
”I Göteborg (Ryaverken) är exempelvis halten av järn och aluminium i slammet cirka 12 procent medan fosforhalten ligger vid 3 procent. Det betyder att spridning av detta slam kan liknas vid följande: En lastbil som är tillverkad av järn och aluminium väger 20 ton är lastad med 5 ton fosfor. ”

Vidare fortsätter rapporten med att förklara att Naturvårdsverket förbjuder att föra ytterligare kadium till mark som redan har höga halter. I stället ska de fåtaliga arealer av oförgiftad lantbruksmark användas i syftet.

I slammet finns också betydande mängder aluminium från reningen av dricksvatten – bara Göteborg genererar 1000 ton årligen. Aluminium förstör marken. I Indien, där en betydande del läkemedelsproduktion utförs under noll miljörestriktioner, har halterna av aluminium förstört tusentals och åter tusentals hektar mark till den grad att det enda som kan odlas är kemi- och GMO-företaget Monsantos aluminiumresistenta GMO-produkter.

World Health Organization släppte nyligen en rapport att miljögifter i slammet avdunstar upp i luften och därefter faller ner på all gröda, oavsett var slammet ursprungligen spreds. Tester av grödor på ”oförorerande” platser visar höga värden av olika gifter.

Vidare:

”Intaget av dessa gifter från mjölk, ägg och kött är enligt Livsmedelsverket avsevärt större än det rekommenderade intaget av ”fet Östersjöfisk”, som enligt Livsmedelsverket inte bör ätas mer än 2 – 3 ggr per år. Sådana ämnen i mjölk är till exempel DDT, DDE, Hexaklorbensen, Hexaklorcyklohexan – där gränsvärden saknas och halterna i slam får vara hur höga som helst. I kött och ägg, men även i spannmålsprodukter, finns det starkt cancerframkallande miljögifter Benso(a)pyren. Detta miljögift finns i höga halter i slam, men saknar också gränsvärde och lämnas vind för våg.”

Utanför Sverige mäts också värden i mjölk. Detta görs inte i Sverige. I många andra länder har man hittat extremt höga halter av östrogena hormoner – från bland annat mediciner så som tillväxthormoner.

poison3”Östradiol har cirka 10 000 ggr kraftigare östrogenverkan än de hormonstörande kemikalier som vi idag oroas för. Trots att vi omges med många sådana kemikalier i kläder, plaster, hudvårdsprodukter etc, anses östradiol i nutidens mjölk stå för cirka 70 procent av vår sammanlagda exponering för östrogena ämnen.
Det finns därför medicinska forskare som anser, att pojkar före puberteten inte skall dricka dagens kontaminerade mjölk! I slammet finns höga halter av östrogena ämnen. Innehållet av östradiol och etinylöstradiol (från p-piller) är så stort, att en enda slamgiva sprider ut motsvarande 5 000 p-piller per hektar åkermark.”

Hur fan rör detta Lund, kanske du tänker?

Vi har dels den ledande biogasforskningen i landet, där Kraftringen (f.d. Lunds Energi) tydligt aviserat att det är en betydelsefull framtida källa till energi. Detta kräver mark som är för kontaminerad för att odla eller undgå betydande hälsorisker, men som är tillräckligt förgiftad med främst fosfor för att utvinna gasen.

Kraftringen, före detta Lunds Energi, vill förorena mark för att skapa biogas

Kraftringen, före detta Lunds Energi, vill förorena mark för att skapa biogas

Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande – den högst uppsatte politikern i Lund – sitter med i styrelsen för organisationen Svenskt Vatten som alltså är den branschorganisation som betalar för att få åkermarken förgiftad. Utöver detta sitter han också i styrelserna för annan vattenservice, så som kommunalägda Sydvatten AB samt nybildade Southern Sweden Water Research. Vidare sitter han också med i IDEON AB och Science Village Scandinavia AB som hänger sig åt olika former av forskning som kräver betydande mängder förorenat och giftigt avfall och som upplåtit lokaler till bland annat just Southern Sweden Water Research. Genom de dubbla stolarna finns en betydande intressekonflikt då höjda krav på slammet skulle innebära stora kostnader för dessa miljardomsättande rörelser.

Samtidigt sitter Christer Wallin (M) med i ”Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV”, ”Sysav Industri AB” och ”Puls” – tre företag som ägnar sig åt avfallshantering i olika former.

Betydelsefulla dubbla positioner sitter också Cecilia Lind, socialdemokratisk politiker i Eslöv. Hon sitter med i Kraftringens styrelse, men också i Sparbanken Finn, Eslövs Industrifastigheter AB, Mellanskånes Renhållningsbolag, vårdbolaget V o B Syd AB, i Business Region Skåne AB – och i samma företag som Mats Helmfrid (M), Southern Sweden Water Research. Samtliga dessa företag och organisationer har antingen intresse av att styra gränsvärdessättningen, tillverka biogas eller billigt göra sig av med slam.

Cecilia Lind (S) i Eslöv är en annan som sitter på flera stolar med gemensamma intressen

Cecilia Lind (S) i Eslöv är en annan som sitter på flera stolar med gemensamma intressen

Båda de två förstnämnda har tidigare varit ordförande för Lunds Energis styrelse, som alltså driver ett enormt biogasprojekt som endast kan genomföras i sin fullständighet med fortsatt förgiftning av betydande åkermark. I samband med det transatlantiska frihandelsavtalet kommer mycket troligen dessa företag övergå i privat ägo på grund av avtalets utformning där statlig eller kommunal verksamhet måste konkurrera ”på samma villkor” som övriga företag. Detta skulle kunna innebära att politiker, som ofta går vidare till näringslivet efter den politiska karriären, skulle kunna erhålla enorma förtjänster för biogasen om detta blir ett faktiskt scenario.

Frågan är väl etablerad hos Lunds renhållningsstyrelse. Synen på avfallet är inte att det måste renas, utan att det måste användas för att skapa energi. I det senaste tillgängliga protokollet står det:

”Enligt lagstiftning skall varje kommun ha en aktuell Energiplan. Flera åtgärder berör renhållningsstyrelsens verksamhet och skall inarbetas i målsättningar och ekonomisk verksamhetsplanering. Renhållningsstyrelsen arbetar målinriktat mot minskat energibehov och att nyttja förnybar energi.”

Lagstiftningen angående värdena i Naturvårdsverkets bedömningar är tydligt präglad av ekonomiska intressen och dessa ekonomiska intressens ovilja att betala för hanteringen av sina egna miljögifter och tungmetaller.

I Lund finns eller förbereds omfattande verksamheter – ESS, Max IV, Science Village, Ideon – som alla genererar ett högt utsläpp av miljögifter. Mats Helmfrids dubbla stolar i form av den som deltar i gränsvärdesprocessen och den efterföljande biogasifieringen/förgiftningen av åkermark vid Svenskt Vatten och som styrelsemedlem – och därmed värnande om verksamheten – vid Ideon AB och Science Village Scandinavia som har betydande gifter i sina utsläpp, är en intressekonflikt som inte kan vara laglig eller som åtminstone inte kan försvaras från ett affärsetiska problem och med risken för omfattande och evig ekologisk förstöring.

4 kommentarer

Under Artiklar

4 svar till “Kommunala bolag förgiftar medvetet åkermark – för biogasproduktion

 1. Mikael Ingman

  Skulle vara intressant att se vad Sydsvenskan eller Skånskan skulle säga om det här, om de hade vågat peta i det ytterligare. Du har ju plockat upp materialet från Aftonbladet-artikeln, och lyft det ytterligare en nivå genom kopplingen till lundapolitiker.

  • Lerkot

   Jag tror att frågan är sekretessbelagd uppifrån och därmed inte låter sig granskas i media. Samhället är rättslöst.

   • Alliansen mellan politiker och näringsliv som du ofta beskriver är ett problem, men jag tror inte det gått så långt att samhället är rättslöst. Känner du att det finns substans i de kopplingar du beskriver ovan ska du nog ta det vidare. Tror du på detta så kämpa på. Jag delar inte alla dina åsikter men du är jävulsk på att skaka fram fakta, pussla ihop och presentera. Journalistik kallas det, och det är det du sysslar med. Fortsätt med det!

 2. Ping: Fjärrvärmeolyckan inte oväntad | Mitt Lund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s